برای ارسال کاغذ دیواری های خود به سایت هیئت مجنون العباس(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا می توانید از فرم زیر استفاده نمایید .

خواهشمند است فایل کاغذ دیواری خود را با فرمت های jpg/png/gif برایمان ارسال کنید .

نام شما :

موضوع کاغذ دیواری :

پست الکترونیک :

فایل کاغذ دیواری :